ဖွဲ့စည်းပုံ

အရာထမ်း/အမှုထမ်း

ခွင့်ပြု

ခန့်ထား

လစ်လပ်

မှတ်ချက်

အရာထမ်း

၁၁

၁၀

အမှုထမ်း

၆၂

၃၁

၃၁

စုစုပေါင်း

၇၃

၄၁

၃၂