အစည်းအဝေးများ ကျင်းပမှု

မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့လပတ်အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့မှုများ

မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့လပတ်အစည်းအဝေးများကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှစ၍ မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ ၊ ဥက္ကဌ/ ဒုတိယဥက္ကဌများ ဦးစီးကာ လစဉ်ပုံမှန် ကျင်းပပြုလုပ်လျက် ရှိပါသည်။

မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပမှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ