ဖွဲ့စည်းပုံ

သမိုင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်ဦးစီးဌာန သည် ဖွဲ့စည်းပုံ ခွင့်ပြုအင်အား အရာထမ်း (၆၄) ဦး၊ အမှုထမ်း (၁၈၀) ဦး စုစုပေါင်း (၂၄၄) ဦး တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။

သမိုင်းသုတေသနနှင့်အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်ဦးစီးဌာန ဖွဲ့စည်းပုံ