စာအုပ်စာတမ်းများ စုဆောင်း ထိန်းသိမ်းထားမှု အခြေအနေ

စာကြည့်တိုက်ဌာနစိတ်

စာအုပ်စာတမ်းများ စုဆောင်းထိန်းသိမ်းထားမှုအခြေအနေ

မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ ပညာရှင်များနှင့် သုတေသနစာတမ်းရေးသားသူများ ရည်ညွှန်းကိုးကား နိုင်ရန်အတွက် သမိုင်းသုတေသနစာကြည့်တိုက် (ရန်ကုန်+ နေပြည်တော်) တို့တွင် ၁၉၅၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ စုဆောင်းထားရှိသော စာအုပ်စာနယ်ဇင်းစာရင်းများစာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

စဉ် အမျိုးအစား အရေအတွက်
၁။

၂။

၃။

၄။

၅။

၆။

၇။

စာအုပ် (မြန်မာ+အင်္ဂလိပ်)

သတင်းစာ (မြန်မာ+အင်္ဂလိပ်)

မဂ္ဂဇင်း (မြန်မာ+အင်္ဂလိပ်)

ဂျာနယ် (မြန်မာ+အင်္ဂလိပ်)

ပြန်တမ်း (မြန်မာ+အင်္ဂလိပ်)

Time

Newsweek

၄၅၉၀၀ အုပ်

၈၅၅၆ အုပ်တွဲ

၁၈၁၈၅ အုပ်

၁၂၀၇ အုပ်တွဲ

၅၂၃ အုပ်တွဲ

၅၁၁၆ အုပ်

၅၁၁၉ အုပ်