တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ ပါမောက္ခချုပ်များ

ပါမောက္ခချုပ်များ

  • ဦးစန်းဝင်း                (၅ – ၁၁ – ၂၀၀၁ မှ ၃၀ – ၁၂ – ၂၀၀၆) အထိ
  • ဦးငွေထွန်း               (၁ – ၁၂ – ၂၀၀၆ မှ ၃ – ၅ – ၂၀၀၉ ) အထိ
  • ဦးတင်စိုး                 (၄ – ၅ – ၂၀၀၉ မှ  ၂၁ – ၁၂ – ၂၀၁၁) အထိ
  • ဒေါ်ခင်ကြည်ပြာ       (၂၇ – ၄ – ၂၀၁၂ မှ  ၂၂ – ၁၂ – ၂၀၂၀)  အထိ
  • ဦးအောင်ဆန်းဦး       (၁ – ၁ – ၂၀၂၁ မှ  ယနေ့ထိ )