အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရရှိမှုအခြေအနေမှာ နှစ်စဉ်ဘွဲ့ရရှိသူများမှ နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအဖြစ် လည်းကောင်း၊ Media လုပ်ငန်းများတွင်လည်းကောင်း၊ အနုပညာလောကတွင် လည်းကောင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အနုပညာလုပ်ငန်းများ၊ ပုဂ္ဂလိက အနုညာလုပ်ငန်းများတွင် လည်းကောင်း ဝင်ရောက်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။