ပန်းချီပညာဌာန

ပန်းချီပညာဌာန သင်ကြားသော ဘာသာရပ်များ

  • ပန်းချီပညာသမိုင်း (Art History)
  • ရသခံစားမှုပညာ (Aesthetics)
  • အခြေခံပုံဆွဲပညာ (Arts of Drawing)
  • ပန်းချီနည်းပညာ (Art Technology)
  • ဒီဇိုင်း (Visual Design)
  • မြန်မာ့ရိုးရာပန်းချီ (Myanmar Traditional Art)
  • ရသပန်းချီ (Fine Arts)
  • လုပ်ငန်းပန်းချီ (Communication Art)