ဘွဲ့ရရှိသူများစာရင်း

အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)

ပထမအကြိမ်မှ(၂၂)ကြိမ်မြောက်အထိ (ဝိဇ္ဇာ)ဘွဲ့ရရှိသူများစာရင်း

စဉ်

ခုနှစ်

အကြောင်း အရာ

ဂီတ

သဘင်

ပန်းချီ

ပန်းပု

ရုပ်ရှင်နှင့်ပြဇာတ်

စုစုပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

၁၉၉၇ ပထမအကြိမ် ၁၃ ၂၇ ၄၀ ၄၁ ၄၈ ၁၇ ၃၆ ၅၃ ၁၄ ၁၆ ၃၀ ၅၁ ၁၂၀ ၁၇၁
၁၉၉၈ ဒုတိယအကြိမ် ၄၀ ၄၉ ၄၄ ၅၂ ၁၇ ၃၀ ၄၇ ၃၈ ၁၁၉ ၁၅၇
၁၉၉၉ တတိယအကြိမ် ၁၉ ၂၇ ၄၄ ၄၈ ၁၇ ၂၆ ၂၂ ၈၄ ၁၀၆
၂၀၀၀ စတုတ္ထအကြိမ် ၂၁ ၂၇ ၂၄ ၂၇ ၁၆ ၁၈ ၃၄ ၂၈ ၆၈ ၉၆
၂၀၀၁ ပဉ္စမအကြိမ် ၁၄ ၂၃ ၃၇ ၂၇ ၂၉ ၁၄ ၂၅ ၃၉ ၃၀ ၇၉ ၁၀၉
၂၀၀၂ ဆဌမအကြိမ် ၁၇ ၄၆ ၆၃ ၃၉ ၄၂ ၂၆ ၃၉ ၆၅ ၁၂ ၂၁ ၃၃ ၅၈ ၁၄၅ ၂၀၃
၂၀၀၃ သတ္တမအကြိမ် ၁၃ ၃၇ ၅၀ ၂၉ ၃၁ ၂၂ ၃၁ ၁၇ ၂၅ ၄၁ ၉၆ ၁၃၇
၂၀၀၄ အဌမအကြိမ် ၂၈ ၃၇ ၆၅ ၅၂ ၅၇ ၁၅ ၂၉ ၄၄ ၁၅ ၂၃ ၃၈ ၆၃ ၁၄၁ ၂၀၄
၂၀၀၅ နဝမအကြိမ် ၁၆ ၃၈ ၅၄ ၃၈ ၃၉ ၃၉ ၃၂ ၇၁ ၆၀ ၁၁၃ ၁၇၃
၁၀ ၂၀၀၆ ဒသမအကြိမ် ၁၇ ၂၀ ၁၁ ၁၂ ၁၁ ၁၀ ၂၁ ၁၅ ၃၈ ၅၃
၁၁ ၂၀၀၇ (၁၁) ကြိမ် ၁၁ ၂၁ ၃၂ ၁၂ ၁၅ ၁၁ ၁၃ ၂၄ ၂၆ ၄၈ ၇၄
၁၂ ၂၀၀၈ (၁၂) ကြိမ် ၁၄ ၁၇ ၁၀ ၁၂ ၁၀ ၁၉ ၂၆ ၂၄ ၅၀
၁၃ ၂၀၀၉ (၁၃) ကြိမ် ၁၁ ၁၄ ၁၀ ၁၉ ၁၉ ၁၇ ၃၆ ၃၆ ၄၃ ၇၉
၁၄ ၂၀၁၀ (၁၄) ကြိမ် ၁၀ ၁၂ ၁၇ ၁၉ ၂၃ ၄၂ ၃၄ ၄၄ ၇၈
၁၅ ၂၀၁၁ (၁၅) ကြိမ် ၁၂ ၁၆ ၁၆ ၃၂ ၁၄ ၂၂ ၄၃ ၂၉ ၇၂
၁၆ ၂၀၁၂ (၁၆) ကြိမ် ၁၀ ၁၅ ၁၉ ၂၁ ၄၀ ၃၅ ၄၀ ၇၅
၁၇ ၂၀၁၃ (၁၇) ကြိမ် ၁၃ ၂၀ ၁၁ ၁၃ ၂၀ ၂၈ ၂၅ ၅၃ ၆၂ ၄၆ ၁၀၈
၁၈ ၂၀၁၄ (၁၈) ကြိမ် ၁၆ ၂၅ ၁၃ ၁၈ ၁၄ ၂၇ ၂၅ ၅၂ ၅၃ ၅၆ ၁၀၉
၁၉ ၂၀၁၅ (၁၉) ကြိမ်
၂၀ ၂၀၁၆ အကြိမ်(၂၀) ၁၅ ၁၆ ၁၅ ၃၁ ၃၃ ၃၁ ၆၄
၂၁ ၂၀၁၇ (၂၁) ကြိမ် ၁၄ ၂၁ ၁၁ ၁၄ ၂၅ ၃၃ ၂၆ ၅၉ ၆၂ ၅၄ ၁၁၆
၂၂ ၂၀၁၈ (၂၂) ကြိမ် ၁၃ ၁၀ ၂၃ ၁၁ ၁၅ ၁၃ ၂၈ ၃၄ ၄၅ ၇၉ ၆၈ ၇၅ ၁၄၃

စုစုပေါင်း

၂၂၄ ၃၉၁ ၆၂၈ ၆၈ ၄၂၉ ၄၉၅ ၂၈၁ ၃၇၂ ၆၅၃ ၈၉ ၉၆ ၁၈၅ ၂၀၉ ၂၀၅ ၄၁၄ ၈၈၄ ၁၄၉၃ ၂၃၇၇

ဒသမအကြိမ်မှ(၂၂)ကြိမ်မြောက်အထိ ဝိဇ္ဇာ(ဂုဏ်ထူး) ဘွဲ့ရရှိသူများစာရင်း

စဉ်

ခုနှစ်

အကြောင်း အရာ

ဂီတ

သဘင်

ပန်းချီ

ပန်းပု

ရုပ်ရှင်နှင့်ပြဇာတ်

စုစုပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

၂၀၀၆ ဒသမအကြိမ် ၁၄ ၂၁
၂၀၀၇ (၁၁)ကြိမ် ၁၁ ၁၃ ၁၈ ၂၁
၂၀၀၈ (၁၂)ကြိမ် ၁၆ ၂၂
၂၀၀၉ (၁၃)ကြိမ် ၁၁ ၁၅ ၁၉
၂၀၁၀ (၁၄)ကြိမ် ၁၁ ၁၂
၂၀၁၁ (၁၅)ကြိမ် ၁၂ ၁၆
၂၀၁၂ (၁၆)ကြိမ် ၁၇
၂၀၁၃ (၁၇)ကြိမ် ၁၄ ၁၁ ၂၄ ၃၅
၂၀၁၄ (၁၈)ကြိမ် ၂၂ ၂၈
၁၀ ၂၀၁၅ (၁၉)ကြိမ် ၁၀ ၁၁ ၁၄ ၁၈ ၃၃ ၄၂
၁၁ ၂၀၁၆ အကြိမ်(၂၀)
၁၂ ၂၀၁၇ (၂၁) ကြိမ် ၁၀ ၁၈ ၂၂ ၄၀
၁၃ ၂၀၁၈ (၂၂) ကြိမ် ၁၅ ၁၈ ၁၄ ၁၈ ၁၀ ၁၃ ၄၁ ၅၄

စုစုပေါင်း

၂၂ ၇၃ ၉၅ ၁၅ ၆၁ ၇၆ ၂၅ ၅၃ ၇၈ ၁၅ ၂၀ ၄၃ ၆၃ ၉၁ ၂၃၆ ၃၂၇

ဒသမအကြိမ်မှ(၂၁)ကြိမ်မြောက်အထိဘွဲ့လွန်အနုပညာဒီပလိုမာဘွဲ့ရရှိသူများစာရင်း

စဉ်

ခုနှစ်

အကြောင်း အရာ

ဂီတ

သဘင်

ပန်ချီ

ပန်းပု

ပန်းထိမ်

စုစုပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

၂၀၀၆ ဒသမအကြိမ် ၁၀ ၁၄ ၁၄ ၂၀ ၂၃ ၄၃
၂၀၀၇ (၁၁)ကြိမ် ၁၂ ၂၁ ၃၀
၂၀၀၈ (၁၂)ကြိမ် ၁၂ ၁၁ ၁၈ ၂၉
၂၀၀၉ (၁၃)ကြိမ် ၁၀ ၁၄ ၁၁ ၁၇ ၂၈
၂၀၁၀ (၁၄)ကြိမ် ၁၀ ၁၅ ၁၄ ၁၈ ၃၂
၂၀၁၁ (၁၅)ကြိမ် ၁၄ ၂၂
၂၀၁၂ (၁၆)ကြိမ် ၁၀ ၁၃ ၁၆ ၁၀ ၂၆
၂၀၁၃ (၁၇)ကြိမ် ၁၆
၂၀၁၄ (၁၈)ကြိမ် ၁၆ ၂၂ ၁၀ ၂၄ ၁၈ ၄၂
၁၀ ၂၀၁၅ (၁၉)ကြိမ် ၁၄ ၂၁
၁၁ ၂၀၁၆ အကြိမ်(၂၀) ၁၀ ၁၃
၁၂ ၂၀၁၇ (၂၁)ကြိမ် ၁၃ ၁၆ ၂၅

စုစုပေါင်း

၆၉ ၆၀ ၁၂၉ ၂၃ ၄၅ ၆၈ ၃၀ ၅၉ ၈၉ ၂၄ ၁၃ ၃၇ ၁၄၈ ၁၇၉ ၃၂၇

မှတ်ချက် ။  ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ်အထိ သင်ကြားခဲ့ပါသည်။

()ကြိမ်မှ (၂၂)ကြိမ်မြောက်အထိ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာဘွဲ့ရရှိသူများစာရင်း

စဉ်

ခုနှစ်

အကြောင်းအရာ

ပြတိုက်

ရှေးဟောင်း

စာကြည့်တိုက်

စုစုပေါင်း

ကျား

​ပေါင်း

ကျား

​ပေါင်း

ကျား

​ပေါင်း

ကျား

​ပေါင်း

၂၀၀၃ (၇)ကြိမ် ၂၃ ၃၁ ၂၃ ၃၁
၂၀၀၄ (၈)ကြိမ် ၁၇ ၂၁ ၁၇ ၂၁
၂၀၀၅ (၉)ကြိမ် ၁၂ ၁၈ ၁၂ ၁၈
၂၀၀၆ (၁၀)ကြိမ် ၁၂ ၁၂ ၁၁ ၂၆ ၃၇ ၁၁ ၃၈ ၄၉
၂၀၀၇ (၁၁)ကြိမ် ၁၄ ၂၁ ၂၇ ၁၂ ၂၉ ၄၁
၂၀၀၈ (၁၂)ကြိမ် ၁၁ ၁၇ ၁၅ ၁၃ ၂၈ ၂၁ ၂၄ ၄၅
၂၀၀၉ (၁၃)ကြိမ် ၁၂ ၂၁ ၂၁ ၂၇ ၁၅ ၃၃ ၄၈
၂၀၁၀ (၁၄)ကြိမ် ၁၀ ၁၅ ၁၂ ၁၉ ၂၇
၂၀၁၁ (၁၅)ကြိမ် ၁၅ ၂၃ ၁၅ ၁၇ ၃၂ ၁၄ ၁၆ ၂၅ ၄၆ ၇၁
၁၀ ၂၀၁၂ (၁၆)ကြိမ် ၁၆ ၁၉ ၁၂ ၁၅ ၂၇ ၁၅ ၁၅ ၁၅ ၄၆ ၆၁
၁၁ ၂၀၁၃ (၁၇)ကြိမ် ၁၅ ၁၈ ၁၈ ၂၂ ၁၄ ၁၅ ၃၉ ၅၄
၁၂ ၂၀၁၄ (၁၈)ကြိမ် ၂၉ ၃၃ ၁၁ ၂၃ ၃၄ ၂၀ ၅၆ ၇၆
၁၃ ၂၀၁၅ (၁၉)ကြိမ် ၁၆ ၂၀ ၁၆ ၂၂ ၁၀ ၁၁ ၂၁ ၃၂ ၅၃
၁၄ ၂၀၁၆ အကြိမ်(၂၀) ၁၆ ၁၃ ၂၉ ၁၀ ၂၁ ၂၃ ၄၄
၁၅ ၂၀၁၇ (၂၁)ကြိမ် ၁၁ ၁၄ ၁၂ ၁၉ ၁၉ ၂၄ ၂၀ ၃၇ ၅၇
၁၆ ၂၀၁၈ (၂၂)ကြိမ် ၁၄ ၁၆ ၁၀ ၁၄ ၁၆ ၁၈ ၁၄ ၃၄ ၄၈

စုစုပေါင်း

၇၁ ၂၂၆ ၂၉၇ ၁၃၇ ၁၉၃ ၃၃၀ ၂၈ ၈၉ ၁၁၇ ၂၃၆ ၅၀၈ ၇၄၄

အနုပညာကွန်ပျူတာဒီပလိုမာဘွဲ့(Dip.CA)ရရှိသူများစာရင်း

စဉ်

ပညာသင်နှစ်

ဒီပလိုမာဘွဲ့ရရှိသူ

မှတ်ချက်

ကျား

ပေါင်း

၂၀၀၀-၂၀၀၁ ၁၁၅ ၈၅ ၂၀၀

(ပထမအကြိမ်မှ ၁၁ကြိမ်မြောက်အထိ Forever Group နှင့်

၂၀၀၁-၂၀၀၂ ၁၇၅ ၂၀၈ ၃၈၃

ဒီပလိုမာ လက်မှတ် အပ်နှင်းခဲ့ပါသည်။)

၂၀၀၂-၂၀၀၃ ၂၃၃ ၁၈၅ ၄၁၈
၂၀၀၃-၂၀၀၄ ၅၆ ၆၅ ၁၂၁
၂၀၀၄-၂၀၀၅ ၇၀ ၈၁ ၁၅၁
၂၀၀၅-၂၀၀၆ ၇၂ ၆၅ ၁၃၇
၂၀၀၆-၂၀၀၇ ၁၀၂ ၇၄ ၁၇၆
၂၀၀၇-၂၀၀၈ ၈၀ ၇၅ ၁၅၅
၂၀၀၈-၂၀၀၉ ၇၃ ၆၅ ၁၃၈
၁၀ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ၆၇ ၈၆ ၁၅၃
၁၁ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၈၃ ၉၆ ၁၇၉
၁၂ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၆၃ ၄၄ ၁၀၇

(MCC.i Lt.d နှင့် ဒီပလိုမာ လက်မှတ် အပ်နှင်းခဲ့ပါသည်။)

၁၃ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၆၆ ၄၉ ၁၁၅
၁၄ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၅၅ ၃၈ ၉၃
၁၅ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၄၁ ၃၁ ၇၂
၁၆ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၄၅ ၂၄ ၆၉
၁၇ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၉ ၁၈ ၄၇

စုစုပေါင်း

၁၄၂၅ ၁၂၈၉ ၂၇၁၄

a